Projekt pt. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i wzrost zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu", Działanie 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”.

  1. Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i zwiększenie zatrudnienia.
  2. Planowane efekty: Efektem realizacji inwestycji będzie jakościowy i ilościowy wzrost produkcji dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Na potrzeby realizacji projektu nastąpi również wzrost zatrudnienia w gminie, której rozwój warunkowany jest siecią Natura 2000.
  3. Wartość projektu: 2 713 190,52 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 1 200 000,00 PLN

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł